2a03's score history for Touhou Kaikidan ~ Mystic Square - Normal
東方怪綺談
Touhou Kaikidan ~ Mystic Square
- Normal -
Player history for SER

PlatformShipStageScoreCommentEntered
PC 98YuukaClear59,027,070 2017-08-21