sombetzki's score history for Shikigami no Shiro II - Normal
式神の城 II
Shikigami no Shiro II
- Normal -
Player history for AAS

PlatformShipStageScoreCommentEntered
DCKohtaro Type 14-11,984,054,250 [pic]x8 = 088772012-10-11