zoydo's score history for Seirei Senshi Spriggan - Hard
精霊戦士スプリガン
Seirei Senshi Spriggan
- Hard -
Player history for TOB

PlatformShipStageScoreCommentEntered
PCE/TG16Default5486,560 [pic] 2020-06-23